พ่อปู่ชีปะขาว ? เหตุใดชาวบ้านพากัน ไป ขอหวย ตอน 2

และในวันนี้ พวกเรา จะขอเล่าเรื่อง เกี่ยวข้อง ถึงเรื่อง อิทธิฤทธิ์ ท่านพ่อ ปู่ชีปะขาว ที่เป็นพระอาจารย์ ของ หมื่นสุนทรเทวาว่าทำไมคนถึง ไป ขอหวย

ตำนานพ่อปู่ชีปะขาว"กับ วัดศรีสุดาราม  ในละครอิงประวัติศาสตร์เรื่อง"บุพเพสันนิวาส" - | https://tookhuay.com/  | เว็บ หวยออนไลน์ | ที่ดีที่สุด | หวยหุ้น | หวยฮานอย | หวยลาว

จะเกลิ่นถึงตอนที่แล้วกันลืมค้าบ–

ทั้งนี้ทั้งนั้น ตาม เรื่องราว ทางประ วัติศ าสตร์ ได้เล่า ถึงวัด วัด หนึ่งที่ สร้างขึ้น ตั้งแต่ ครั้งสมัย ก รุงศรี อยุธยา นั่นก็ คือ วัด ศรี สุดารามวรวิห าร ซึ่ง ตา ม ป ระวัติศาสตร์ ได้เล่า ว่า ก่อนที่ จ ะเกิดการ เปลี่ยน แผ่นดิน ไปสู่ ช่วง พระเพทราชา ท่ าน ชีปะขาว ได้ใ ห้ ลูก ศิษ ย์ส่ง ที่บา งกอ กน้อ ย แล้ว ท่าน ก็หาย ตัวไปจาก ตรง นั้น จากนั้ น มาก็ ไม่มีใคร พบเห็น ท่า นอีก เลย เหล่า ลูกศิษย์ จึงร่ วม กั นสร้า งวั ดโด ยตั้งชื่ อว่า “วัด ชีปะขาวหาย” ซึ่ง เป็น วั ดศรีสุ ดาราม ใ นปัจจุ บัน 


ตอนที่2ครับ

วัดศรีสุดารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร | https://tookhuay.com/  | เว็บ หวยออนไลน์ | ที่ดีที่สุด | หวยหุ้น | หวยฮานอย | หวยลาว

สำหรับ วัด ศรีสุดาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารตั้งอยู่ริมคลอง บางกอกน้อย ฝั่งตะวันตก เลขที่ ๘๓ แขวง บางขุนนนท์ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ ทั้งสิ้น ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๒๐ ตารางวา ประวัติ ความเป็นมา วัดนี้เ ดิมเป็นวัดโ บราณ ชื่อวัดชี ปะขาว หรือวัดชี ผ้าขาว บางทีเรียก วัดปะขาวก็ มี สันนิษฐาน ว่าสร้างมา แต่ครั้งสมัย กรุงศรีอยุธยา

ต่อมาในรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ (แก้ว) ซึ่งเป็นพระพี่นางเธอ ของพระบาท สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา โลกมหา ราช ได้ทรงบูรณะ ป ฏิสังขรณ์มาแต่ในรัชกาลนั้น ครั้นล่วงมาน้ำได้เซาะตลิ่งพังเข้ามาจนถึงหน้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยา ขุนมนตรีเป็นแม่กองสร้ างพระอุโบสถขึ้นใหม่ โดยเลื่อนขึ้น จากที่เดิม ทรงโปรดให้เจ้าพนักงาน ปักกำหนด เขตรอบโรงพระอุโบสถ ลงใหม่ใช้แทนวิ สุงคามสีมาเดิม โดยให้มีความยาว ๑๕ วา กว้าง ๗ วา แล้วโปรดให้ ลงเขื่อนหน้าวัด เพื่อป้องกันน้ำเซาะตลิ่ งจนเป็นผลสำเร็จ

ครั้นการทุกอย่าง เสร็จเรียบร้อย แล้ว ได้พระราช ทาน นามวัดใหม่ ว่า วัดศรีสุดาราม ยกขึ้น เป็น พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ทั้งนี้เพื่อเป็น อนุสรณ์ในสมเด็จเจ้า ฟ้ากรม พระศรีสุดารักษ์ ซึ่งเป็นสมเด็จ พระราชอัยยิกาเจ้า ของพระองค์ ทรงสถาปนา พระราชทานไว้ ตั้งแต่ วันจั นทร์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีเถาะ นพศกพุทธศักราช ๒๔๑๐ เป็นปีที่ ๑๕ ในรัชกาล (ปลาย รัชกาล) ตาม พระราช โองการพระราชทาน วิสุงคามสีมา ซึ่งมีหลักฐา นอยู่ในพร ะอุโบสถ (พระอุโบสถหลัง เก่าปรากฏเป็ นวิหาร อยู่หน้าพระ อุโบสถปั จจุบัน)

เรียบร้อยกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องที่ว่า เหตุใดกันทำไมผู้คนถึงพากัน ไปขอหวย ที่วัดศรีสุดาราม กันมากมายขนาดนี้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจมากขึ้น ว่าทำไมและจะใช้ความเชื่อ ไปขอโชค ไป ขอหวย กันอย่างมีสตินะครับ

เรื่องที่น่าสนใจ

ห น้ า แ ร ก

มาแก้บนแบบปังๆ

คำณวนหวยยังไงให้ปั๊วะๆนะ

บูชาแม่นางกวัก ไม่ยากหรอกจริง

หวยหุ้นเยอรมัน

ห ว ย หุ้ น ไ ท ย คื อสิ่งที่มันไม่ยาก

Golden Rutile Quartz หรือ หินไหมทอง

อาภาพร นครสวรรค์เจ้าของเพลงดัง มาทุกงวด

เลขหวยบั้งไฟพญานาค

ห ว ย หุ้ น จี น

คำทำนายให้โชค

ห ลั ก สู ต ร เ ซี ย น คำ น ว ณ หวยรัฐ